AQ obchodní podmínky 01 2018-04-26T11:56:54+00:00
Obchodní podmínky
 • Tyto dodací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se těmito podmínkami právní vztah, který vznikl mezi objednatelem zboží (dále jen „objednatel“) a dodavatelem zboží (dále jen „AQ SPOL spol.s r.o.“ nebo „dodavatel“), a to bez ohledu na skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Specifikace dodávaného zboží (dále jen „dodávka“) je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy. Objednatel je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Cena je sjednána dohodou a uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné, poštovné, balné, apod.
 • Cenu je objednavatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury – daňového dokladu zaslaného objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena ve zvláštní části těchto podmínek. Cena musí být zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na tento účet musí být připsána bez jakýkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení. Dluh objednatele je splněn okamžikem připsání předmětné částky na účet dodavatele.
 • V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý den prodlení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů od vystavení příslušného vyúčtování. Právo dodavatele na náhradu škody není tímto dotčeno.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Objednatel je povinen řádně dodanou dodávku převzít. Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím dodávky, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele.
 • Dodavatel splní dodávku jejím předáním objednateli nebo dodáním příslušného zboží na dohodnuté místo v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí dodávky nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána : postačí pouze prohlášení dodavatele o příslušné skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce.
 • Objednatel je povinen při převzetí předmět dodávky prohlédnout. Není-li to možné (nikoli však z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku předmětu dodávky co nejdříve po předání.
 • Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky, pokud dodávka vykazuje pouze drobné či nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost dodávky.
 • Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Objednatel je povinen zaplatit dílčí část ceny po splnění takové dílčí dodávky.
 • Plnění dodavatele je podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a objednatelem. Po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s poskytnutím předmětné dodávky a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného prodlení objednatele.
 • Jeli sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není dodavatel povinen k dodání zboží před poskytnutím takové platby či plateb.
 • Není-li dodávka uskutečněna ve sjednaném termínu z důvodu existence okolností vyšší moci, jež nastala v období od počátku platnosti smlouvy do stanoveného termínu pro uskutečnění dodávky, tento termín pro uskutečnění dodávky se přiměřeně prodlužuje. Za okolnost vyšší moci se považuje taková překážka, která povinné straně brání v plnění, která nastala nezávisle na její vůli, u níž nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a která nevznikla teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti, a která nevznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Za okolnost vyšší moci se považuje zejména přírodní katastrofa (např. povodeň, bouřka, nezvyklé horko, nezvyklá zima, nezvyklé sucho, tornádo, blizard, tropická bouře, hurikán, krupobití, sesuv půdy, sopečná erupce a její následky, závrt, lavina, zemětřesení a jeho následky, nezvyklé sluneční erupce, dopad vesmírného tělesa, apod.), válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávky, výluka, průtahy či neudělení úředního povolení (zejména vývozního povolení ze strany příslušného orgánu v zemi výrobce), které je k uskutečnění dodávky nezbytné.
 • Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem plnění: takové plnění se považuje za řádné a objednatel je povinen je převzít.
 • Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky úplným zaplacením kupní ceny
 • Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele takto:
  • při dodávce zboží okamžikem převzetí dodávky (příp.dohodnuté dílčí dodávky) objednatelem, popř. jejím odesláním či předáním dopravci. Na žádost a náklady objednatele může však dodavatel zajistit pojištění dodávky proti běžným transportním rizikům
 • Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlení převzetí dodávky, popř. prodlení jejího odeslání či předání dopravci, či ke zdržení zahájení či ukončení instalace, montáže či zkušebního provozu, přechází nebezpečí škody na dodávce na objednatele první den takového prodlení.
 • Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.
 • Podstatným porušením smlouvy se rozumí:
  • prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky, jež je dodavatelem zaviněno a jež je delší než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty objednatel neprodleně vyrozumí dodavatele, zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí 30 dnů po doručení předmětného vyrozumění dodavateli,
  • prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů,
 • Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:
  • bylo příslušným insolventním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany
  • byl příslušným insolventním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany
  • druhá smluvní strana zastavila své platby
  • byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany
  • byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní strany
 • Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce
 • Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy se objednatel vůči němu dostane do prodlení se splněním svých peněžitých závazků, které je delší než 30 dnů, a to bez ohledu na to, zda tyto peněžité závazky plynou ze smlouvy, od které je odstupováno, či ze smlouvy jiné. V případě, že dodavatel od smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním jakékoli povinnosti z takové smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud není příslušný peněžitý závazek objednatele uhrazen.
 • Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci, ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy trestního či správního práva.
 • Smluvní strany se zavazují netolerovat jakoukoliv formu korupce či úplatkářství, resp. se k nim jakýmkoliv způsobem nepropůjčit, včetně toho, že se zavazují netolerovat jakékoliv protizákonné nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné moci či v jiných subjektech kontrolovanými orgány veřejné moci) sloužících k tomu, aby tyto osoby ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní strany.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či podmínek. Strany smlouvy jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.
 • Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a) v tištěné formě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve smlouvě 1) doručenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo 2) faxem na faxové číslo smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo b) v elektronické podobě a zaslaný elektronickou poštou.
 • Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou adresu) smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.
 • Právní vztah smluvních stran se řídí právem České republiky. Pokud smlouva nebo tyto podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Vylučuje se použití § 1726,§ 1728, § 1729,§ 1740 odst.3, § 1757 odst. 2a 3, § 1950 a § 2630 občanského zákoníku. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.
 • Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud nebo např. Česká obchodní inspekce.
 • Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem (faktura-daňový doklad), jehož jsou přílohou a přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.
 • Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu.
 • Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami
 • Dodavatel je ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn měnit tyto podmínky. Účinnost změny nastává okamžikem doručení objednateli podle článku VIII. odst. 2 těchto podmínek. Objednatel je oprávněn do 10 dnů ode dne doručení oznámení o změně těchto podmínek změny těchto podmínek odmítnout a tyto podmínky vypovědět s výpovědní lhůtou nejvýše 30 dnů.
Informace o nákupu
 • Osobní vyzvednutí (zdarma, Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem)
 • Česká Pošta – Balík do ruky (79Kč, objednávky nad 10 000Kč zdarma)
 • PPL (79Kč, objednávky nad 10 000Kč zdarma)

Zboží expedujeme ten samý den, pokud je objednávka zadána do 12:00.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • Platba v hotovosti (osobní převzetí)
 • Platba na dobírku
 • Platba kartou (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, lze i při osobním převzetí)
 • Platba předem bankovním převodem (zálohová faktura, zboží expedujeme po zaplacení)
 • Platba bankovním převodem se splatností (pouze pro stálé velkoobchodní partnery)

Objednávku je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím internetových stránek www.aqspol.cz
 • Zasláním klasickou cestou e-mailem nebo telefonicky viz kontakty

Objednat zboží je možné jako registrovaný zákazník nebo bez registrace.

 • Registrovaný zákazník nemusí při opakovaném nákupu vyplňovat fakturační a dodací údaje a stačí se pouze přihlásit.
 • Minimální objednané množství je 1ks od každého druhu.Objednávky jsou v e-shopu evidovány až do úplného vykrytí.

Možnosti platby

 • nejjednodušší způsob platby při osobním odběru zboží v provozovně
 • platba v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele České pošty nebo kurýra PPL.
 • při zvolení dopravy PPL kurýr je možnost uhradit částku dobírky pomocí platební karty
 • lze využít při osobním odběru zboží v provozovně
 • online platba po dokončení objednávky – budete přesměrováni na zabezpečenou platební bránu, kde po zadání údajů proběhne autorizace platby. Po úspěšné autorizaci je částka ihned připsána na náš účet a zboží může být ihned expedovánonebo vyzvednuto osobně.
 • při převzetí balíku od kurýra PPL je také možné zaplatit částku dobírky platební kartou
 • na základě objednávky je vystavena zálohová faktura, která je po zaplacení (bankovním převodem) připravena k osobnímu odběru nebo expedici zvoleným způsobem dopravy
 • stálí velkoobchodní partneři mají možnost nakupovat zboží na fakturu se standardní dobou splatnosti 14 dnů. Na základě individuální domluvy lze splatnost prodloužit. Platba na fakturu se splatností je možná až po prvních třech odběrech za hotové příp. na dobírku nebo zálohovou fakturu (platí pro nové velkoobchodní partnery).

Možnosti platby

 • nejjednodušší způsob platby při osobním odběru zboží v provozovně
 • platba v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele České pošty nebo kurýra PPL.
 • při zvolení dopravy PPL kurýr je možnost uhradit částku dobírky pomocí platební karty
 • lze využít při osobním odběru zboží v provozovně
 • online platba po dokončení objednávky – budete přesměrováni na zabezpečenou platební bránu, kde po zadání údajů proběhne autorizace platby. Po úspěšné autorizaci je částka ihned připsána na náš účet a zboží může být ihned expedovánonebo vyzvednuto osobně.
 • při převzetí balíku od kurýra PPL je také možné zaplatit částku dobírky platební kartou
 • na základě objednávky je vystavena zálohová faktura, která je po zaplacení (bankovním převodem) připravena k osobnímu odběru nebo expedici zvoleným způsobem dopravy
 • stálí velkoobchodní partneři mají možnost nakupovat zboží na fakturu se standardní dobou splatnosti 14 dnů. Na základě individuální domluvy lze splatnost prodloužit. Platba na fakturu se splatností je možná až po prvních třech odběrech za hotové příp. na dobírku nebo zálohovou fakturu (platí pro nové velkoobchodní partnery).

tex

asgg

gkfmndúfp156

156