Obchodní podmínky

Tyto dodací obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu §
1751 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak, řídí se
těmito podmínkami právní vztah, který vznikl mezi objednatelem zboží (dále jen „objednatel“) a
dodavatelem zboží (dále jen „AQ SPOL spol.s r.o.“ nebo „dodavatel“), a to bez ohledu na
skutečnost, jaký konkrétní smluvní typ je mezi nimi uzavřen. Specifikace dodávaného zboží (dále
jen „dodávka“) je vymezena smlouvou, ať už v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi
stranami, jež je jako smlouva výslovně označeno, či v podobě písemné objednávky a jejího
písemného potvrzení jako shodných projevů vůle o obsahu smlouvy. Objednatel je povinen se
s těmito obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Odesláním objednávky
potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Ceny a platební podmínky

Cena je sjednána dohodou a uvedena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která k ní
bude připočtena dle příslušných právních předpisů. V ceně není zahrnuto případné dopravné,
poštovné, balné, apod.
Cenu je objednavatel povinen dodavateli zaplatit na základě dodavatelem vystavené faktury –
daňového dokladu zaslaného objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového
dokladu tak, jak to plyne z příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je stanovena ve
zvláštní části těchto podmínek. Cena musí být zaplacena na bankovní účet dodavatele, přičemž na
tento účet musí být připsána bez jakýkoli srážek a jakéhokoli jednostranného snížení či zadržení.
Dluh objednatele je splněn okamžikem připsání předmětné částky na účet dodavatele.
V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky je objednatel povinen zaplatit
dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové dlužné částky (včetně DPH) za každý započatý
den prodlení. Úroky z prodlení mohou být objednateli dodavatelem vyúčtovány buď najednou po
úhradě dlužné částky či zániku smlouvy, anebo dílčím způsobem za určité období trvání prodlení.
Objednatel je povinen zaplatit dodavateli vyúčtovanou výši úroků z prodlení nejpozději do 14 dnů
od vystavení příslušného vyúčtování. Právo dodavatele na náhradu škody není tímto dotčeno.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.

Předání a převzetí dodávky

Objednatel je povinen řádně dodanou dodávku převzít. Pokud bude objednatel v prodlení
s převzetím dodávky, je dodavatel oprávněn žádat po objednateli uhrazení všech nákladů
vzniklých v souvislosti s prodlením objednatele.
Dodavatel splní dodávku jejím předáním objednateli nebo dodáním příslušného zboží na
dohodnuté místo v dohodnutém čase, a to i v případě, že se objednatel k převzetí dodávky
nedostaví či toto převzetí neoprávněně odepře, anebo v případě, kdy neoprávněně odepře potvrdit
předávací protokol. V takovém případě nemá dodavatel povinnost přikládat k faktuře předávací
protokol, ačkoliv taková povinnost byla mezi stranami ve smlouvě sjednána : postačí pouze
prohlášení dodavatele o příslušné skutečnosti uvedené v prvé větě tohoto odstavce.
Objednatel je povinen při převzetí předmět dodávky prohlédnout. Není-li to možné (nikoli však
z důvodu na straně objednatele), je objednatel povinen zařídit prohlídku předmětu dodávky co
nejdříve po předání.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí dodávky, pokud dodávka vykazuje pouze drobné či
nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost dodávky.
Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku poskytnutím vícero dílčích plnění. Objednatel je
povinen zaplatit dílčí část ceny po splnění takové dílčí dodávky.

Termín dodání

Plnění dodavatele je podmíněno tím, že objednatel není vůči němu v prodlení s žádnou platbou za
zboží, jež bylo dodáno i na základě jiného smluvního vztahu uzavřeného mezi dodavatelem a
objednatelem. Po dobu takového prodlení objednatele není dodavatel v prodlení s poskytnutím
předmětné dodávky a sjednaný termín se prodlužuje o dobu odpovídající délce shora uvedeného
prodlení objednatele.
Jeli sjednáno poskytnutí zálohové platby či zálohových plateb, není dodavatel povinen k dodání
zboží před poskytnutím takové platby či plateb.
Není-li dodávka uskutečněna ve sjednaném termínu z důvodu existence okolností vyšší moci, jež
nastala v období od počátku platnosti smlouvy do stanoveného termínu pro uskutečnění dodávky,
tento termín pro uskutečnění dodávky se přiměřeně prodlužuje. Za okolnost vyšší moci se
považuje taková překážka, která povinné straně brání v plnění, která nastala nezávisle na její vůli,
u níž nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila
nebo překonala, a která nevznikla teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním své
povinnosti, a která nevznikla z hospodářských poměrů povinné strany. Za okolnost vyšší moci se
považuje zejména přírodní katastrofa (např. povodeň, bouřka, nezvyklé horko, nezvyklá zima,
nezvyklé sucho, tornádo, blizard, tropická bouře, hurikán, krupobití, sesuv půdy, sopečná erupce a
její následky, závrt, lavina, zemětřesení a jeho následky, nezvyklé sluneční erupce, dopad
vesmírného tělesa, apod.), válka, mobilizace, nepokoje a podobné události, dále pak stávky,
výluka, průtahy či neudělení úředního povolení (zejména vývozního povolení ze strany příslušného
orgánu v zemi výrobce), které je k uskutečnění dodávky nezbytné.
Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodávku i před sjednaným termínem plnění: takové plnění se
považuje za řádné a objednatel je povinen je převzít.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

• Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu dodávky úplným zaplacením kupní ceny
• Nebezpečí škody na dodávce přechází na objednatele takto:
◦ při dodávce zboží okamžikem převzetí dodávky (příp.dohodnuté dílčí dodávky)
objednatelem, popř. jejím odesláním či předáním dopravci. Na žádost a náklady
objednatele může však dodavatel zajistit pojištění dodávky proti běžným transportním
rizikům

• Dojde-li z důvodů na straně objednatele k prodlení převzetí dodávky, popř. prodlení jejího
odeslání či předání dopravci, či ke zdržení zahájení či ukončení instalace, montáže či
zkušebního provozu, přechází nebezpečí škody na dodávce na objednatele první den
takového prodlení.
Odstoupení od smlouvy

• Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení
smlouvy či v případech výslovně uvedených ve smlouvě nebo v těchto podmínkách či

v případech výslovně uvedených v právních předpisech, nelze-li se od nich odchýlit.
Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.
• Podstatným porušením smlouvy se rozumí:
◦ prodlení dodavatele s uskutečněním dodávky, jež je dodavatelem zaviněno a jež je
delší než 30 dnů. Po uplynutí této lhůty objednatel neprodleně vyrozumí dodavatele,
zda trvá na uskutečnění dodávky. Trvá-li objednatel na jejím uskutečnění, může od
smlouvy odstoupit teprve po marném uplynutí 30 dnů po doručení předmětného
vyrozumění dodavateli,
◦ prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, které je delší než 30 dnů,
• Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení projevu vůle
obsahujícího odstoupení druhé smluvní straně, pokud:
◦ bylo příslušným insolventním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní
strany
◦ byl příslušným insolventním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku,
a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany
◦ druhá smluvní strana zastavila své platby
◦ byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí
o úpadku ohledně této druhé smluvní strany
◦ byl bezvýsledně veden výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek druhé smluvní
strany

• Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že okolnost vyšší
moci brání realizaci dodávky po dobu delší než 3 měsíce
• Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy se objednatel vůči němu dostane
do prodlení se splněním svých peněžitých závazků, které je delší než 30 dnů, a to bez
ohledu na to, zda tyto peněžité závazky plynou ze smlouvy, od které je odstupováno, či ze
smlouvy jiné. V případě, že dodavatel od smlouvy neodstoupí, není v prodlení se splněním
jakékoli povinnosti z takové smlouvy plynoucí, a to po dobu, dokud není příslušný peněžitý
závazek objednatele uhrazen.
Dodržování právních předpisů

Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy, mimo jiné i v oblasti boje proti korupci,
ochrany hospodářské soutěže, boje proti praní špinavých peněz, jakož i další právní předpisy
trestního či správního práva.
Smluvní strany se zavazují netolerovat jakoukoliv formu korupce či úplatkářství, resp. se k nim
jakýmkoliv způsobem nepropůjčit, včetně toho, že se zavazují netolerovat jakékoliv protizákonné
nabídky plateb nebo podobných plnění veřejným činitelům (osobám působícím v orgánech veřejné
moci či v jiných subjektech kontrolovanými orgány veřejné moci) sloužících k tomu, aby tyto osoby
ovlivňovaly úřední výkon nebo zajistily neoprávněnou výhodu v souvislosti s podnikáním smluvní
strany.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů.
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení
subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
1. Správce osobních údajů
Společnost AQ SPOL, s.r.o, Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ:27333841, DIČ:
CZ27333841, je vedena pod spisovou značkou C 24785 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních
údajů a o Vašich právech. Kontaktní údaje správce jsou následující, adresa: Hochmanova 1037,

413 01 Roudnice nad Labem, e-mail:info@aqspol.cz, telefon: +420 416 831 304. Správce
nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před
uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „nařízení“).
3. Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení
opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Ze strany správce nedochází
k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
4. Doba uložení osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a
dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních
předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
5. Další příjemci osobních údajů
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se
na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních
údajů tedy muhou být spediční a dopravní služby. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme
prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-
shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3
zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.
Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky
provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s
nákupem u nás. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí
straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu
s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat. Správce nemá v
úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
6. Práva subjektu údajů
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na
přenositelnost Vašich osobních údajů. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich
osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost
u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních
údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních
údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Závěrečná ustanovení

• Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy či těchto podmínek neplatným,
nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti,
vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení smlouvy či podmínek. Strany smlouvy
jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke smlouvě, jímž
bude příslušné neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým, které
bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému ekonomickému účelu.
• Písemnou formou se ve smyslu těchto podmínek rozumí dokument vyhotovený buď a)
v tištěné formě a zaslaný druhé smluvní straně na adresu smluvní strany uvedenou ve
smlouvě 1) doručenou poštou nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem, který
umožňuje předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo 2) faxem na faxové číslo

smluvní strany uvedené ve smlouvě s potvrzením o doručení, nebo b) v elektronické podobě
a zaslaný elektronickou poštou.
• Písemnost se považuje za doručenou třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze
způsobů uvedených v předchozím odstavci na příslušnou adresu (faxové číslo, elektronickou
adresu) smluvní strany, a to i když adresát písemnost nepřevzal.
• Právní vztah smluvních stran se řídí právem České republiky. Pokud smlouva nebo tyto
podmínky neobsahují vlastní úpravu, řídí se práva a povinnosti stran zákonem č.89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění.
• Vylučuje se použití § 1726,§ 1728, § 1729,§ 1740 odst.3, § 1757 odst. 2a 3, § 1950 a § 2630
občanského zákoníku. Ani jedna smluvní strana vůči druhé nemá postavení slabší strany.
• Veškeré spory, které by vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou nejprve řešeny
snahou o dohodu. Nedojde-li k ní, rozhodne spor příslušný soud nebo např. Česká obchodní
inspekce .
• Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem (faktura-daňový doklad), jehož jsou přílohou a
přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakákoliv předchozí ujednání mezi
smluvními stranami týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.
• Dodavatel je oprávněn postoupit smlouvu na jinou osobu.
• Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
stranami
• Dodavatel je ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn měnit tyto podmínky.
Účinnost změny nastává okamžikem doručení objednateli podle článku VIII. odst. 2 těchto
podmínek. Objednatel je oprávněn do 10 dnů ode dne doručení oznámení o změně těchto
podmínek změny těchto podmínek odmítnout a tyto podmínky vypovědět s výpovědní lhůtou
nejvýše 30 dnů.